Navigace

Obsah

Územní plán obce Olešník - účinnost od 22.04.2021

Textová část

01 Výkres základního členění území

02 Hlavní výkres

03 Koncepce veřejné infrastruktury

04 Výkres veřejně prospěšných staveb

05 Koordinační výkres

06 Výkres širších vztahů

07 Výkres ZPF a PUPFL